������ � ������� ��� ����:

����: 8/03/2011 / ����������: 514

���� ������� ���� ��������, � � ��������� � �������� ��� ������� ��� �� �������, ����������� �������� �� ������ � ����.

������� ������� ������� �� ��� ��� ����������� ������� ���������, ������������ � ������������ �� ������ ��������� ������������ ������ � �������. ��� ���������� �� ���������� ����� ���������, ������ ������������� � ����. ������ �������� ������ ��������� ���� ������: ��� ����, ����������� ����� ��� �� ��� ���, ���� �� �� ������ � ���� �������� � �� ��������� ��� �� ������� ������.

������� ���� ������

�� �������� ��������� ������. ������� ���������������� � �������� � ��������, �� �� ����� ������-�� ����������� ��������, �� �������, ��� �������� ����� ����� ������������� ������ ��������� ����� ���������. ���������� ��������� ������ �����, � ���� �� ������, � � ������, � � ������������, ������������ ����� ��� �����, �������������� ��� ��, ��� ������. ������ ������ - ����� ������� �����. �� �������� �� � ����� ����������.

�������� ������ ���������

��������� ���� �������� �������� ������������ � ������ �������� � ����, � ����� ���������� �� �������, ������ ����� ������� ��� ������� ������ ���������. ��������, ��� ������� ����� � ���������� ��� ������������ ������.

���� �� ������ ������� ��� ������, ������� ��� ��������, ����������� ��. ��������, ����� �� ���������������� ����������� ����� �������� �� ���� ����� ���, ��� ��������� �������� ������������ ��������� ������. ����������� ����� ��� ������������� ������.

������ � �������

��������� ������ ������������� �� ������, ��� ���� � ������ �� ���. ������ ��������, ����� ��� �����-����, �������� ����� ����� ������������ �������� ��� ��������� ��������, ��� ��� ��� ��������� ������ ��� ������� �����.

������ � �������

�� �������� ��������� ������� ������, ������� �� ���������, ����� �� �������, ������� �� ������ �����������. ����� ��, ���������� ������ �����, ������� ������ ��������������� �������.

������� ��� ��������: �� NAM �� SHIVAYA GURAVE SAT-CHID-ANANDA MURTAYE NISHPRAPAN �HAYA SHANTAYA SRI SIVAN ANDAYA �� NAMAHA SRI VISHNU DEVAN ANDAYA �� NAMAHA OM SARVA MANGALA MANGALYE SHIVE SARVARTHA SADHIKE SHARANYE TRAYAMBAKE GAURI NARAYANI NAMOSTUTE NARAYANIN A MOSTUTE.

����������� ���� ����, ����������� ����������� ������-������������- ���������� ��������, �������� �� ������� ���������, ������� ����� �������. ����������� ���������. ����������� �����-��������������. � ����������� ���������� ������������ ���� ��������, ������� ����������������� ��� � ��������� ��� ������� ����� ����������� (��� ��������, ��� � ������������).

������� ��� �����������: OM OM OM A SAT� MA SAT GAMAYA �� MAS� MAJYOTIR GAMAYA MRITYOR-MA AMRITAM GAMAYA �� �URNAMADAH PURNAMIDAM PURNAT PURNAM UDACHYATE PURNASYA PURNA MADAYA PURNAMEVAVASHISHYATE OM SIIANTI SHANTI SHANTI. ��

���� ���� �� ������� � �����, �� ���� � �����, �� ������ � ����������. �� - ��� �����. ��� cy�ee. �� ������ �������� �����. �� ������, ����� ����� ����������. ��, ��� ��������, ����� ���������� �����. �� - ����� - ����� - �����.

���������� �������: �, ���'������ �������� ��������� � �����! ������� ���� ������ ������������ ������������. ����������� � ����������� ���� �����. ������� ��� ������ ���� ��� ����� ������ �� ����� ���, � � ����� �������. ����� ����������� � ����� ����. ������� ��� ������� ���� ��� ����� ������. �� �������������. � � ����� �������. ���������������, ������������ � ���������. ����� ��� �������� ����� ������������� ��������� � ������� ����� ���������. ������ ��� �� �������, ������, �����, ��������, ���������� � ��������.

�� ��LO SAT GURU SIVANANDA MAHARAJA KI! JAI! �� ��LO SWAMIVISHNU-DEVANANDA MAHARAJA KI! JAI!

���������


����������:

��������
������ ������� �� ����:

�������� �����������

���:*
E-Mail:
�����������:
������� ���: *